Second opinion of deskundigenoordeel? Of allebei?

Posted on Posted in Arbeidsrecht, Verzuimbegeleiding

Sinds 2017 heeft de werknemer het recht om een second opinion te vragen. Dit recht bestaat naast het al langer bestaande recht voor werkgever en werknemer om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Dit jaar zou het instrument second opinion worden geëvalueerd. Voor mij nog onbekend of dit nog gaat gebeuren en wanneer. Ik verwacht echter niet dat de second opinion gaat verdwijnen. Daarom goed om de verschillen en overeenkomsten tussen de second opinion en het deskundigenoordeel op een rij te zetten en aan te geven of de second opinion een nuttige aanvulling is.

 1. Deskundigenoordeel
 • Kan worden aangevraagd door zowel werkgever als werknemer.
 • Kosten voor werkgever bedragen €400 en voor de werknemer zijn de kosten €100.
 • Waarover kan het UWV een deskundigenoordeel geven?
  • (On)geschiktheid tot werken
   • Kan mijn werknemer weer volledig zijn werk doen?
   • Kan ik (werknemer) mijn eigen werk weer doen?
  • Passende arbeid
   • Is het werk dat ik mijn werknemer aanbied, of dat hij zelf voorstelt, passend voor hem?
   • Is het werk dat ik (werknemer) moet doen passend?
  • Re-integratie inspanningen werkgever
   • Doet mijn werknemer genoeg om weer aan het werk te gaan?
   • Doe ik (werknemer) genoeg om weer aan het werk te gaan?
  • Frequent ziekteverzuim
   • Werkgever dient over een deskundigenoordeel te beschikken in een ontbindingsprocedure als gevolg van frequent ziekteverzuim.
 1. Second opinion
 • Kan alleen door de werknemer worden aangevraagd. Ook de ex-werknemer kan een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts moet het verzoek van de werknemer honoreren, tenzij hiertegen zwaarwegende argumenten bestaan om het verzoek af te wijzen.
 • De kosten voor de second opinion komen in beginsel voor rekening van de werkgever. Als de werknemer niet instemt met de door de werkgever (of de arbodienst van werkgever) voorgestelde second opinion arts, maar zelf een second opinion arts aanzoekt, komen de kosten hiervan voor rekening van de werknemer. Het is van belang om de werkgever hierop te wijzen.
 • Een second opinion heeft betrekking op de bevindingen van de bedrijfsarts en kan worden gevraagd over de volgende onderwerpen:
  • Verzuimbegeleiding.
  • Uitvoering van arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
  • Consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.
 • Geen second opinion kan worden gevraagd over het gedrag of de bejegening door de bedrijfsarts. In dat geval moet de klachtenprocedure worden gevolgd.
 1. Overlap tussen deskundigenoordeel en second opinion

 De second opinion is niet in de plaats gekomen van het deskundigenoordeel. Het is een nieuwe mogelijkheid naast het deskundigenoordeel. Het aanvragen van een second opinion sluit geenszins de mogelijkheid uit om in een later stadium alsnog een deskundigenoordeel te vragen.

In de praktijk blijkt dat werknemers veelal een second opinion aanvragen op het moment dat de bedrijfsarts adviseert de bedongen arbeid (gedeeltelijk) weer op te pakken, dan wel de werknemer geschikt acht om passende arbeid te verrichten. De werknemer is het hier niet mee eens en heeft vervolgens de mogelijkheid een second opinion aan te vragen. De werknemer kan over deze onderwerpen ook een deskundigenoordeel aanvragen. Het ligt voor de hand dat een werknemer dat ook doet in het geval de uitkomst van de second opinion niet positief voor de werknemer uitpakt.

 1. De procedures

Deskundigenoordeel

 Het deskundigenoordeel kan middels een online formulier bij het UWV worden aangevraagd. Afhankelijk van de vraagstelling wordt door het UWV de benodigde informatie bij werkgever en/of bedrijfsarts opgevraagd. Vervolgens kan er een gesprek plaatsvinden met een arbeidsdeskundigen en/of verzekeringsarts van het UWV. Gemiddeld duurt de hele procedure 6 – 8 weken. Het deskundigenoordeel is een advies. Tegen het deskundigenoordeel staat geen beroep open.

Het aanvragen van een deskundigenoordeel heeft geen opschortende werking. Het gegeven advies van de bedrijfsarts blijft van kracht totdat uit het deskundigenoordeel blijkt dat het advies van de bedrijfsarts niet in stand kan blijven.

Second opinion

De second opinion procedure is omslachtiger. De werknemer dient zijn verzoek om een second opinion neer te leggen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bespreekt samen met de werknemer zijn verzoek en gaat na wat exact de reden van de second opinion is. Vervolgens wordt de vraagstelling aan de second opinion arts geformuleerd.  Deze vraagstelling wordt voorgelegd aan een onafhankelijke bedrijfsarts die de second opinion gaat uitvoeren.

Inmiddels is er een landelijke pool ingesteld van onafhankelijke bedrijfsartsen die second opinion uitvoeren. Het is echter algemeen bekend dat bedrijfsartsen dun gezaaid zijn. Het kan dus lang duren voordat de second opinion wordt uitgevoerd. Een termijn van drie maanden is geen uitzondering.

De uitslag van de second opinion wordt uiteraard gedeeld met de werknemer. Het is vervolgens aan de werknemer of hij deze uitslag wel of niet deelt met de oorspronkelijke bedrijfsarts. Wordt de uitslag wel gedeeld, dan is het aan de oorspronkelijke bedrijfsarts of hij de uitslag van de second opinion wel of niet overneemt.

De oorspronkelijke bedrijfsarts blijft verantwoordelijk voor het verzuimbeleid. De eigenaardige situatie kan dus ontstaan dat de oorspronkelijke bedrijfsarts door de werknemer niet wordt geïnformeerd over de uitslag van de second opinion, maar wel de werknemer moet blijven begeleiden in zijn verzuim. Wordt de uitslag wel gedeeld, dan kan de oorspronkelijke bedrijfsarts de uitslag van se second opinion naast zich neerleggen. In de praktijk leidt dit tot onwenselijke situaties. Immers, een vertrouwens basis tussen bedrijfsarts en werknemer ontbreekt die essentieel is voor een succesvol traject naar herstel. Gevolg is dat in de meeste gevallen een andere bedrijfsarts moet worden aangezocht. Uiteraard leidt dit tot vertraging en tot hogere kosten.

 1. Is de second opinion nuttig?

Als gevolg van het langdurige proces acht ik de second opinion op dit moment geen nuttige toevoeging. Het duurt veel te lang voordat duidelijk is wat de uitkomst van de second opinion is. Ook acht ik het niet in belang van partijen om het aan de werknemer over te laten of de uitkomst van de second opinion wel of niet wordt gedeeld met de oorspronkelijke bedrijfsarts. Deze dient naar mijn mening altijd te worden geïnformeerd of zijn collega bedrijfsarts het eens is met het door hem ingezette beleid.

De second opinion kan nuttig zijn als binnen twee weken na aanvraag de uitslag bekend is zodat er eventueel snel kan worden bijgestuurd. Dat was ook oorspronkelijk de gedachte van de heer Asscher, initiatiefnemer van de second opinion. Op dit moment is het in veel gevallen langer wachten op de uitkomst van de second dan op de uitkomst van het deskundigenoordeel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met mij contact opnemen.

Roeland Hartman

Hartman Legal

06 83608828