Aanvang opzegtermijn. Hoe zat het ook alweer?

Posted on Posted in Arbeidsrecht

De door partijen in acht te nemen opzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst staat in de meeste gevallen keurig in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde CAO. Wat kan daar nu mee mis gaan. Meer dan je denkt!

Wanneer neemt de opzegtermijn een aanvang? Tegen welke dag kan ik opzeggen? Hoe ga ik om met die afwijkende bepaling in de CAO? Zomaar een paar vragen die niet alleen tot hoofdbrekens kunnen leiden, maar ook financiële gevolgen kunnen hebben indien onjuist beantwoord. De Rechtbank Noord-Holland heeft in zijn uitspraak d.d. 2 maart jl. een aantal zaken op een rijtje gezet (ECLI:NL:RBNHO:2016:1792).

Aanvang opzegtermijn

De opzegtermijn neemt een aanvang op de dag dat de andere partij (werkgever of werknemer) de mededeling van de opzegging heeft ontvangen. Als de mededeling van de opzegging op 15 maart per post wordt verzonden, dan is het aannemelijk dat deze mededeling de wederpartij op 16 maart heeft bereikt. De opzegtermijn neemt een aanvang op 16 maart. Op grond van artikel 7:672 BW dient de opzegging te geschieden tegen het eind van de maand, tenzij anders is overeengekomen. Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, eindigt de arbeidsovereenkomst in dit voorbeeld op 1 mei.

Opletten geblazen

Stel dat de arbeidsovereenkomst pas op 31 maart per post wordt opgezegd. De mededeling van de opzegging bereikt de wederpartij pas op 1 april. In dat geval neemt de opzegtermijn pas een aanvang op 1 april. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand. Dat betekent, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, dat in dit geval de arbeidsovereenkomst pas op 1 juni tot een einde komt.

Stel dat 30 maart een zaterdag is. Op deze dag wordt schriftelijk de mededeling van opzegging verstuurt. Op zondag 31 maart wordt geen post bezorgd. Ook niet op maandag 1 april. Pas op dinsdag 2 april ontvangt de wederpartij de mededeling van de opzegging. Gevolg, ook nu eindigt de arbeidsovereenkomst pas per 1 juni.

Kortom, wees er zeker van dat de opzegging de wederpartij tijdig bereikt. Neem zeker tegen het einde van de maand geen risico en verstuur de mededeling van de opzegging in ieder geval ook per e-mail, met ontvangst en lees bevestiging zodat de ontvangst aantoonbaar is. Uiteraard is het nog beter om de schriftelijke mededeling per koerier dezelfde dag aan te bieden.

CAO

In de reeds genoemde uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 2 maart jl. speelde de CAO voor de Houtverwerkende Industrie een rol. Op basis van deze CAO dient de door de werkgever aan te wijzen aaneengesloten vakantieperiode bij de opzegtermijn te worden opgeteld. Precies in de opzegtermijn viel de aaneengesloten vakantieperiode van 15 dagen. Gevolg was dat de opzegtermijn van twee maanden moest worden verlengd met 15 dagen. Uiteindelijk had dit voor de werkgever het nadelige effect dat de arbeidsovereenkomst 1 maand later eindigden dan de bedoeling was.

Conclusie

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met inachtneming van de juiste opzegtermijn lijkt eenvoudig. Het is echter van groot belang dat de mededeling van de opzegging de wederpartij tijdig bereikt. Zeker tegen het einde van de maand dient geen enkel risico te worden genomen. Liever een gering bedrag betalen aan de koerier, dan een maand extra salaris. Vergeet vooral niet ook de toepasselijke CAO te controleren op afwijkende bepalingen.

Bij twijfel vraag kundig advies.